Email :molvisayedhassanali@gmail.com
Website : www.no1vashikaranspellmolvi.com
Syed-Hassan-Ali
famous-astrologer
contact

The Dua are as follows or given below

LAILAHA ILLA ANTA SUBHANA KA INNI KUNTU MINAZ ZALEMIN

The meaning of this Aayat is that nahi hai koi mabood aur ibadat ke laik aur nahi bandage ke laik magar Allah tala ke seba aur ya Allah teri zat e Akdas Pak hai main zulm karne wala zalimo me se hoo. Jab yunus allaihe salam apne kaum ko Allah ki wahadaniyat batane gaye aur kaum ke pas ja kar unko din ki dawat di aur kaha ae logo tum Allah tala ki ebadat karo jisne tumko aur tumhare maa bap ko aur zamino asman aur suraz aur chand sab chizo ko paida kiya tum usi ki ibadat karo to kaum ne uski bat ko na mani to ek badal aaya aur kaum ko lekar chalne lage jate jate dariyan ke pas pahooche to ek badal aaya bhinak badal aaya to yunus ale salato salam kasti me sawar ho gaye to kasti doobne ke karib ho gayi ,

The meaning of this above sentences is that when yunus alihe salam is in the abdomen of fish then there is creating of harass or troubles then yunus alahe salam dua from Allah which are mentioned or written above .

RABBANA ZAMALNA AN FUSENA WAILLAM TAGFIR LANA WA TARA HAMNA LANA KUNANNA MINAL KHASERIN

The meaning of the Aayat is follows or given below

Ae hamare Rab hamne apne upar zulm kiya agar apne Maaf nahi kiya aur ham pe raham nahi armaye to ham ghata pane me se ho zayenge .

The meaning in engiish is that oh my God we with self troubles or harass if you are not free or sorry to them then we are in loss state or condition. So this dua is used or utilized on the troubles or harass .

INNA LILHA HI WA INNA ELAIHE RAZEWUN

Besak ham Allah hi ke liye hai aur unhi ke taraf laut kar jana hai . Jab koi mar jaye ya koi paresani aye to ye dua pardhi jati hai .

The meaning of this dua in English is that when the incident of death is coming of any persons or group of persons then we use this dua which are mentioned above .

CONTACT US
Famous Muslim Astrologer Syed Hassan Ali
Mobile No : +91-9779257575
Whatsapp No : +91-9779257575
Visit us : www.no1vashikaranspellmolvi.com
Email id : molvisayedhassanali@gmail.com
fb twitter gmail pinterest
☪   black magic spells in argentina ☪   black magic spells in bahrain ☪   black magic spells in cyprus ☪   black magic spells in egypt ☪   black magic spells in iran ☪   black magic spells in israel ☪   black magic spells in kuwait ☪   black magic spells in russia ☪   black magic spells in lebanon ☪   black magic spells in oman ☪   black magic spells in muscat ☪   black magic spells in palestine ☪   black magic spells in qatar ☪   black magic spells in saudi ☪   black magic spells in syria ☪   black magic spells in turkey ☪   black magic spells in uae ☪   black magic spells in paris ☪   black magic spells in usa ☪   black magic spells in america ☪   black magic spells in new york ☪   black magic spells in london ☪   black magic spells in toronto ☪   black magic spells in sydney ☪   black magic spells in melbourne ☪   black magic spells in brisbane ☪   black magic spells in chicago ☪   black magic spells in africa ☪   black magic spells in washington ☪   black magic spells in montreal ☪   black magic spells in calgary ☪   black magic spells in singapore ☪   black magic spells in baghdad ☪   black magic spells in malaysia ☪   black magic spells in hong kong ☪   black magic spells in south africa ☪   black magic spells in brazil ☪   black magic spells in mexico ☪   black magic spells in japan ☪   black magic spells in algeria ☪   black magic spells in belarus ☪   black magic spells in philippines ☪   black magic spells in iraq ☪   black magic spells in thailand ☪   black magic spells in cambodia ☪   black magic spells in italy ☪   black magic spells in bangladesh ☪   black magic spells in colombia ☪   black magic spells in canada ☪   black magic spells in switzerland ☪   black magic spells in indonesia ☪   black magic spells in mauritius ☪   black magic spells in new zealand ☪   black magic spells in durban ☪   black magic spells in dubai ☪   black magic spells in abu dhabi ☪   black magic spells in bangkok ☪   black magic spells in columbia ☪   black magic spells in france ☪   black magic spells in germany ☪   black magic spells in nepal ☪   black magic spells in south korea
☪   get love back spells in argentina ☪   get love back spells in bahrain ☪   get love back spells in cyprus ☪   get love back spells in egypt ☪   get love back spells in iran ☪   get love back spells in israel ☪   get love back spells in kuwait ☪   get love back spells in russia ☪   get love back spells in lebanon ☪   get love back spells in oman ☪   get love back spells in muscat ☪   get love back spells in palestine ☪   get love back spells in qatar ☪   get love back spells in saudi ☪   get love back spells in syria ☪   get love back spells in turkey ☪   get love back spells in uae ☪   get love back spells in paris ☪   get love back spells in usa ☪   get love back spells in america ☪   get love back spells in new york ☪   get love back spells in london ☪   get love back spells in toronto ☪   get love back spells in sydney ☪   get love back spells in melbourne ☪   get love back spells in brisbane ☪   get love back spells in chicago ☪   get love back spells in africa ☪   get love back spells in washington ☪   get love back spells in montreal ☪   get love back spells in calgary ☪   get love back spells in singapore ☪   get love back spells in baghdad ☪   get love back spells in malaysia ☪   get love back spells in hong kong ☪   get love back spells in south africa ☪   get love back spells in brazil ☪   get love back spells in mexico ☪   get love back spells in japan ☪   get love back spells in algeria ☪   get love back spells in belarus ☪   get love back spells in philippines ☪   get love back spells in iraq ☪   get love back spells in thailand ☪   get love back spells in cambodia ☪   get love back spells in italy ☪   get love back spells in bangladesh ☪   get love back spells in colombia ☪   get love back spells in canada ☪   get love back spells in switzerland ☪   get love back spells in indonesia ☪   get love back spells in mauritius ☪   get love back spells in new zealand ☪   get love back spells in durban ☪   get love back spells in dubai ☪   get love back spells in abu dhabi ☪   get love back spells in bangkok ☪   get love back spells in columbia ☪   get love back spells in france ☪   get love back spells in germany ☪   get love back spells in nepal ☪   get love back spells in south korea
☪   love spells in argentina ☪   love spells in bahrain ☪   love spells in cyprus ☪   love spells in egypt ☪   love spells in iran ☪   love spells in israel ☪   love spells in kuwait ☪   love spells in russia ☪   love spells in lebanon ☪   love spells in oman ☪   love spells in muscat ☪   love spells in palestine ☪   love spells in qatar ☪   love spells in saudi ☪   love spells in syria ☪   love spells in turkey ☪   love spells in uae ☪   love spells in paris ☪   love spells in usa ☪   love spells in america ☪   love spells in new york ☪   love spells in london ☪   love spells in toronto ☪   love spells in sydney ☪   love spells in melbourne ☪   love spells in brisbane ☪   love spells in chicago ☪   love spells in africa ☪   love spells in washington ☪   love spells in montreal ☪   love spells in calgary ☪   love spells in singapore ☪   love spells in baghdad ☪   love spells in malaysia ☪   love spells in hong kong ☪   love spells in south africa ☪   love spells in brazil ☪   love spells in mexico ☪   love spells in japan ☪   love spells in algeria ☪   love spells in belarus ☪   love spells in philippines ☪   love spells in iraq ☪   love spells in thailand ☪   love spells in cambodia ☪   love spells in italy ☪   love spells in bangladesh ☪   love spells in colombia ☪   love spells in canada ☪   love spells in switzerland ☪   love spells in indonesia ☪   love spells in mauritius ☪   love spells in new zealand ☪   love spells in durban ☪   love spells in dubai ☪   love spells in abu dhabi ☪   love spells in bangkok ☪   love spells in columbia ☪   love spells in france ☪   love spells in germany ☪   love spells in nepal ☪   love spells in south korea
☪   money spells in argentina ☪   money spells in bahrain ☪   money spells in cyprus ☪   money spells in egypt ☪   money spells in iran ☪   money spells in israel ☪   money spells in kuwait ☪   money spells in russia ☪   money spells in lebanon ☪   money spells in oman ☪   money spells in muscat ☪   money spells in palestine ☪   money spells in qatar ☪   money spells in saudi ☪   money spells in syria ☪   money spells in turkey ☪   money spells in uae ☪   money spells in paris ☪   money spells in usa ☪   money spells in america ☪   money spells in new york ☪   money spells in london ☪   money spells in toronto ☪   money spells in sydney ☪   money spells in melbourne ☪   money spells in brisbane ☪   money spells in chicago ☪   money spells in africa ☪   money spells in washington ☪   money spells in montreal ☪   money spells in calgary ☪   money spells in singapore ☪   money spells in baghdad ☪   money spells in malaysia ☪   money spells in hong kong ☪   money spells in south africa ☪   money spells in brazil ☪   money spells in mexico ☪   money spells in japan ☪   money spells in algeria ☪   money spells in belarus ☪   money spells in philippines ☪   money spells in iraq ☪   money spells in thailand ☪   money spells in cambodia ☪   money spells in italy ☪   money spells in bangladesh ☪   money spells in colombia ☪   money spells in canada ☪   money spells in switzerland ☪   money spells in indonesia ☪   money spells in mauritius ☪   money spells in new zealand ☪   money spells in durban ☪   money spells in dubai ☪   money spells in abu dhabi ☪   money spells in bangkok ☪   money spells in columbia ☪   money spells in france ☪   money spells in germany ☪   money spells in nepal ☪   money spells in south korea
Famous Muslim Astrologer Syed Hassan Ali Ji indian Astrologer Solve Any Types Of Problems Solution By Vashikaran And Muslim Astrology Service